Privacybeleid

Privacybeleid

Privacybeleid Bureau de Bedoeling

 1. Inleiding
  Bureau de Bedoeling verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig en veilig. We doen er graag alles aan om uw privacy te beschermen. De regels over het beschermen van uw privacy zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht houdt op de naleving van de wet. Bureau de Bedoeling handelt binnen de kaders van de wet.
 2. Opbouw privacyverklaring
  Bureau de Bedoeling is verantwoordelijk voor verwerking van uw gegevens, die haar toekomen in de uitvoering van verschillende werkzaamheden. In de volgende paragrafen beschrijven we welke persoonsgegevens we verwerken en voor welke doelen we dit doen. Ook lichten we toe voor welke diensten we de gegevens verwerken en op basis van welke grondslag we dit mogen doen. Het delen van gegevens met andere partijen is belicht, evenals het verwerken van persoonsgegevens buiten de EU. De beveiliging van persoonsgegevens komt aan bod samen met het behandelen van de bewaartermijnen. Als laatste is een onderdeel toegevoegd over welke rechten u als betrokkene heeft en de mogelijkheid om een klacht in te dienen of contact op te nemen met Bureau de Bedoeling.
 3. Wat zijn persoonsgegevens?
  Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een bepaald persoon. Voorbeelden hiervan kunnen zijn uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Maar ook persoonlijke kenmerken kunnen worden benoemd als persoonsgegevens.
 4. Bent u verplicht om persoonsgegevens te verstrekken?
  Ja, in sommige gevallen wel. Als u besluit van onze diensten gebruik te maken is het nodig om deze gegevens te krijgen. Alleen dan kan de overeenkomst tot stand komen en kunnen wij de producten afleveren. In sommige gevallen is het ook nodig om gegevens van uw medewerkers te krijgen om een bepaald project goed uit te kunnen voeren. Het gaat hier dan vooral om naam,
  telefoonnummer en e-mailadres om mensen te kunnen benaderen wanneer dit nodig is in de voortgang van het project.
 5. Gegevens verzameld bij anderen?
  De enige gegevens die wij verwerken, ontvangen we van de betrokkenen zelf. Voor onze overige werkzaamheden worden gegevens verzameld waarin we een verwerkersovereenkomst sluiten met de opdrachtgever. Daarnaast nemen wij in elke offerte en/of overeenkomst ons beleid inzake geheimhouding en AVG op.
 6. Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens
  Op het moment dat er een project gestart wordt waarbij werkzaamheden voor en ten behoeve van medewerkers worden uitgevoerd, is de opdrachtgever verwerkingsverantwoordelijke.
 7. Functionaris van gegevensbescherming of privacy officer
  Bureau de Bedoeling heeft geen functionaris gegevensbescherming in dienst. Voor vragen over onze privacyverklaring of daaromtrent kunt u een mail sturen naar het e-mailadres patrick@bureaudebedoeling.nl.
 8. Welke persoonsgegevens gebruiken we voor onze diensten?
  Persoonsgegevens kunnen voor het gemak worden onderverdeeld in categorieën. Wij gebruiken de volgende categorieën persoonsgegevens:
  Naam en contactgegevens
  Dit zijn uw voor- en achternaam, (werk)adres, e-mailadres, telefoonnummer.
  Betaalgegevens
  Betaalgegevens van de opdrachtgever. Betaalgegevens van medewerkers werkzaam als medewerkers voor de opdrachtgever worden niet aan Bureau de Bedoeling verstrekt.
  Overige persoonsgegevens
  Hieronder valt de historische informatie over afname van onze diensten en overige persoonlijke informatie.
 9. Voor welke doelen gebruiken we uw gegevens?
  Wij gebruiken de genoemde persoonsgegevens voor verschillende doelen, leveren van diensten:
  o Inschrijven in onze systemen.
  o Opmaken van overeenkomst c.q contract.
  o Kunnen monitoren van de voortgang van onze projecten.
 10. Voor welke diensten gebruiken we uw gegevens?
  Voor het op een correcte wijze uitvoeren van de diensten die wij leveren en de projecten die wij uitvoeren, gebruikt Bureau de Bedoeling persoonsgegevens uit de 1e categorie. Dit heeft als doel het kunnen bereiken van de verschillende medewerkers van de opdrachtgever. Daarnaast kan het voorkomen dat Bureau de Bedoeling uw gegevens verwerkt om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 11. Op basis van welke grondslagen gebruiken we uw gegevens?
  Bureau de Bedoeling gebruikt uw gegevens verstrekt door de opdrachtgever in verband met persoonlijke ontwikkelingstrajecten zoals daar zijn coachings, developments center en persoonlijk leiderschap, met als grondslag toestemming.
 12. Bestaan van geautomatiseerde individuele besluitvorming
  Bureau de Bedoeling maakt geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming, omdat dit voor onze dienstverlening niet nodig is. Dit houdt in dat Bureau de Bedoeling bijvoorbeeld niet aan profiling doet.
 13. Delen we de gegevens met andere partijen?
  Bureau de Bedoeling maakt gebruik van een aantal leveranciers voor bijvoorbeeld softwareprogramma’s. De leveranciers van deze programma’s hebben toegang tot de persoonsgegevens en maken back-ups voor ons.
  Deze leveranciers zijn onze verwerkers en wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten om afspraken vast te leggen over bijvoorbeeld de zorgvuldige omgang met uw gegevens. Het kan voorkomen dat Bureau de Bedoeling verplicht is om op grond van wettelijke verplichtingen persoonsgegevens te verstrekken aan opsporingsinstanties. Dit doen wij alleen indien deze wettelijke plicht bestaat, anders niet. Bureau de Bedoeling zorgt ervoor dat de gegevensuitwisseling met derden binnen de wettelijke kaders valt. Dit houdt onder andere in dat we afspraken maken met de derde partijen om te zorgen dat zij passende organisatorische en technische maatregelen nemen om opdrachtgevers te kunnen verzekeren dat de privacy gewaarborgd is.
 14. Worden uw gegevens buiten de EU gebracht?
  Bureau de Bedoeling heeft als uitgangspunt om persoonsgegevens alleen binnen de EU te verwerken. Aangezien de privacyverordening van toepassing is binnen de EU, kan daarmee in beginsel altijd een passend beschermingsniveau verzekerd worden.
 15. Hoe beveiligen we uw gegevens?
  Omdat de beveiliging van persoonsgegevens erg belangrijk is, heeft Bureau de Bedoeling hiervoor een strikt beleid. Zoals onder punt 14 van dit statement is duidelijk gemaakt, verwerken we alleen persoonsgegevens binnen de EU. Bovendien hanteren we verschillende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet misbruikt kunnen worden of op een andere manier in handen van de verkeerde persoon terechtkomen. Iedereen binnen de organisatie is op de hoogte van de verplichtingen binnen de AVG en weet hoe de privacygegevens beschermd moeten worden. Wij hebben standaard verwerkingen geïmplementeerd. Bureau de Bedoeling zorgt ervoor dat wanneer gegevens door een derde partij worden verwerkt, er een verwerkersovereenkomst is met deze partij waarin eenzelfde niveau van privacybescherming wordt gegarandeerd.
 16. Hoe lang bewaren we uw gegevens?
  Naam en contactgegevens
  Deze gegevens bewaren we zolang een opdrachtgever bij ons ingeschreven staat. Voor de gegevens van medewerkers binnen projecten wissen wij alle gevoelige gegevens 1x per jaar. Dit betekent dat de gegevens maximaal 12 maanden na afloop van een project bij ons aanwezig zijn.
  Betaalgegevens
  Deze gegevens bewaren we zolang een opdrachtgever bij ons ingeschreven staat, en daarna nog 7 jaar. In het geval van een betaald(e) product of dienst, bewaren we de eventueel opgeslagen gegevens ook 7 jaar na de laatste transactie. Dat is de wettelijk verplichte bewaartermijn.
  Bijzondere persoonsgegevens
  Voor de gegevens van medewerkers binnen projecten wissen wij alle gevoelige gegevens 1x per jaar. Dit betekent dat de gegevens maximaal 12 maanden na afloop van een project bij ons aanwezig zijn.
 17. Welke rechten heeft u op basis van de verwerking van persoonsgegevens?
  Bureau de Bedoeling vindt het belangrijk dat de opdrachtgever de rechten op basis van de wet goed kan uitoefenen. U kunt gebruikmaken van de volgende rechten:
  o Recht van inzage: u hebt het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van u verwerken;
  o Recht van correctie: indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, hebt u het recht om deze aan te laten passen;
  o Recht van verwijdering: indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, hebt u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor onder andere de Belastingdienst;
  o Recht van beperking: gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of uw gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de onrechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of u bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, hebt u het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen; o Recht van dataportabiliteit: op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben overdragen naar u of een andere organisatie naar uw keuze. U kunt alleen van dit recht gebruikmaken indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst;
  o Recht van bezwaar: indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen. In het geval van direct marketing hebt u altijd het recht van bezwaar.
  Komt u er niet uit of wilt u graag extra informatie over het inroepen van uw rechten dan kunt u mailen naar info@bureaudebedoeling.nl of bellen met telefoonnummer 085-0250121.
 18. Klacht indienen bij de bevoegde autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens
  Bureau de Bedoeling vindt het belangrijk om tevreden opdrachtgevers te hebben. Ook al doen wij er alles aan om dit na te streven, kan het voorkomen dat u als opdrachtgever niet tevreden bent. Het is mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.
 19. Hoe kunt u contact met ons opnemen?
  Mocht u nog vragen, opmerkingen of een klacht hebben, dan kunt u contact opnemen via info@bureaudebedoeling.nl of bellen met telefoonnummer 085-0250121