Klachtenregeling

Klachtenregeling Bureau de Bedoeling

Vanzelfsprekend hopen wij dat u tevreden bent over de door ons verleende diensten. Mocht u echter een klacht hebben, dan kunt u deze melden bij info@bureaudebedoeling.nl of robbin@bureaudebedoeling.nl. Hiervoor zijn de volgende richtlijnen van kracht:

  • Een klacht over verrichte werkzaamheden of een factuurbedrag dient binnen dertig dagen na verzending van de stukken of de informatie waarover de opdrachtgever klaagt, dan wel, indien opdrachtgever aantoont dat hij de tekortkoming redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken binnen 30 dagen na ontdekking van de tekortkoming, schriftelijk aan Bureau de Bedoeling kenbaar te worden gemaakt. Overschrijding van deze termijn leidt tot verval van alle aanspraken.
  • De ontvangst van de klacht zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf dagen bevestigd worden door Bureau de Bedoeling. De klacht zal vertrouwelijk worden behandeld.
  • Een klacht schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op, tenzij en voor zover Bureau de Bedoeling aan opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat zij de klacht gegrond acht.
  • Klachten worden binnen dertig dagen afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de partij hiervan binnen de termijn van dertig dagen in kennis gesteld onder vermelding van toelichting van reden voor uitstel. Tevens wordt hierbij een indicatie gegeven van de termijn waarbinnen Bureau de Bedoeling verwacht uitsluitsel te kunnen geven.
  • In geval van een terechte klacht heeft Bureau de Bedoeling de keuze tussen aanpassing van het factuurbedrag, het kosteloos verbeteren of het opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden dan wel het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht.
  • Indien opdrachtgever niet tevreden is met de afhandeling van de klacht, dan kan in beroep worden gegaan bij een onafhankelijke derde: het Tuchtcollege van de Orde voor Organisatie Advies (OOA). De uitspraak van dit college is bindend voor Bureau de Bedoeling. Eventuele consequenties worden door Bureau de Bedoeling zo spoedig mogelijk afgehandeld.
  • Klachten en wijze van afhandeling worden binnen Bureau de Bedoeling geregistreerd voor een vastgestelde periode van één jaar.