Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 1. Inleiding

Bureau de Bedoeling B.V., hierna te noemen BdB, te Laren verleent diensten op het gebied van organisatieadvies, interim-management, werving en selectie, executive search, coaching, training, fusies, opleiding en beleidsondersteunende ict-applicaties, dit alles in de ruimste zin des woords. Op zijn dienstverlening zijn de hierna volgende algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene voorwaarden bestaan uit een algemeen deel (2 tot en met 18) dat op alle diensten van toepassing is alsmede bijzondere delen die alleen van toepassing zijn op onderscheidenlijk, interim-management (19), werving en selectie en executive search (20), assessments (21), training en opleiding (22) en coaching (23). Voor digitale ondersteuning geldt het algemene deel van de algemene voorwaarden. Daarnaast worden aparte service level agreements afgesloten.

 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW, waarbij de ene partij, BdB (de opdrachtnemer), zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt om ten behoeve van de organisatie van de opdrachtgever werkzaamheden te (doen) verrichten. De overeenkomst van opdracht wordt schriftelijk vastgelegd en bevat (onder meer) een beschrijving van de te verrichten werkzaamheden.
 • Organisatieadviesopdracht: de opdracht tot het, ten behoeve van een opdrachtgever, leveren van een bijdrage aan het vaststellen, analyseren en oplossen van vraagstukken van bestuur, beleid, organiseren en functioneren, die zich binnen en/of met betrekking tot een organisatie en/of tussen organisaties voordoen.
 • Interim-managementopdracht: de opdracht tot het tijdelijk vervullen van leidinggevende taken met alle daarbij behorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
 • Werving en selectie: de opdracht tot het op zoek gaan naar geschikte kandidaten via advertenties en andere manieren van oproepen.
 • Executive search: de opdracht tot het actief op zoek gaan naar en benaderen van geschikte kandidaten voor een functie.
 • Assessment: de opdracht tot onderzoek naar het potentieel van een persoon aan de hand van praktijksimulaties, testen, vragenlijsten, interviews dan wel andere onderzoeksmethoden.
 • Selectieassessment: assessment in het kader van een sollicitatieprocedure teneinde te achterhalen welke kans op succesvol functioneren een kandidaat heeft in een bepaalde functie.
 • Ontwikkelingsassessment: assessment gericht op het achterhalen op welke wijze en in welke mate betrokkene naar verwachting in staat is zich verder te ontwikkelen.
 • Loopbaanassessment: assessment in het kader van de wens of noodzaak om van functie te veranderen teneinde te achterhalen welke verandering het meest voor de hand ligt gezien de drijfveren, persoonlijkheid en competenties van de betrokkene.
 • Coaching: het geven van hulp en begeleiding van een medewerker in zijn functie.
 • Training: het onder begeleiding oefenen van vaardigheden.
 • Opleiding: het onder begeleiding overbrengen van kennis, deskundigheid dan wel vaardigheden.
 • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als wederpartij van BdB een overeenkomst heeft gesloten tot het (doen) uitvoeren van een opdracht.
 • Opdrachtnemer: BdB dat als partij een overeenkomst met opdrachtgever heeft gesloten tot het (doen) uitvoeren van een opdracht als bedoeld in 2.1.
 • Opdrachtuitvoerder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die namens BdB belast is met de uitvoering van de opdracht.
 • Partijen: de opdrachtgever en BdB.
 1. Algemeen

3.1      Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door BdB.

3.2      Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die voor BdB werkzaam zijn.

3.3      Alle handelingen die in het kader van een opdracht door opdrachtuitvoerders worden verricht, worden geacht handelingen door of namens BdB te zijn.

 1. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

4.1      Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gedane aanbiedingen, werkzaamheden, offertes van BdB, en op alle overeenkomsten tot opdracht strekkend tot het verrichten van werkzaamheden voor opdrachtgever met inbegrip van alle daaruit voortvloeiende dan wel daarmee samenhangende overeenkomsten tussen BdB en opdrachtgever, respectievelijk hun rechtsopvolgers. De algemene voorwaarden hebben rechtskracht ingevolge artikel 6:231 e.v. BW. De algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door BdB schriftelijk zijn aanvaard.

4.2      Van deze algemene voorwaarden kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.

4.3      Indien enig beding in deze algemene voorwaarden of in de overeenkomst nietig is, blijft de overeenkomst voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

4.4      BdB is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. De voormelde wijzigingen hebben geen invloed op de tijdens de inwerkingtreding lopende opdrachten, tenzij partijen anders overeenkomen.

 1. Opdrachtgever

5.1      De opdrachtgever is oprecht in de voorgesprekken met BdB over de concurrentie van andere organisatieadviesbureaus, de criteria die gelden voor selectie en de termijn waarbinnen de keuze valt.

5.2      De opdrachtgever staat in voor een verantwoord opdrachtenbeleid.

5.3      De opdrachtgever is zorgvuldig in het verstrekken van informatie die gevraagd en ongevraagd nodig is om de opdracht goed en doelmatig te kunnen uitvoeren.

5.4      De opdrachtgever stelt zich als een betrouwbare partner op door afspraken op tijd en volledig na te komen, inclusief het betalen van de facturen.

 1. Totstandkoming overeenkomst van opdracht

6.1      De overeenkomst van opdracht komt tot stand op het moment dat de door partijen ondertekende overeenkomst van opdracht dan wel de opdrachtbevestiging en de op basis van wet- en regelgeving noodzakelijke gegevens en informatie door de opdrachtnemer zijn ontvangen.

6.2      De overeenkomst van opdracht is de schriftelijke wilsovereenstemming tussen de opdrachtgever en BdB die waar van toepassing de volgende afspraken over de inhoud en uitvoeringsvoorwaarden van de opdracht bevat:

 1. a) een omschrijving van de inhoud en begrenzing van de opdracht;
 2. b) het beoogde doel van de opdracht;
 3. c) (het deel van) de organisatie waarop de opdracht betrekking heeft;
 4. d) wederzijdse organisatorische verhoudingen en gezamenlijke werkwijzen;
 5. e) de beperkingen van de opdrachtuitvoering;
 6. f) de keuze van de door BdB in te zetten opdrachtuitvoerders en door de opdrachtgever in te zetten medewerkers alsmede de aanwijzing van een projectleider en contactpersonen;
 7. g) de procedure(s) voor de beheersing van het proces;
 8. h) de instanties, groepen of personen aan wie voorafgaand, tijdens en na de opdracht informatie dient te worden verschaft;
 9. i) een indicatie van de tijdsduur die nodig is voor de uitvoering van de opdracht, de fasering van de tijdsduur en de wijze van handelen indien de werkelijke duur afwijkt van de indicatie;
 10. j) de bepaling van de persoon of personen aan wie BdB adviseert en aan wie en op welke wijze wordt gerapporteerd over het verloop van de opdracht;
 11. k) een kostenraming en de wijze van handelen indien de werkelijke kosten de raming overschrijden;
 12. l) de honoreringsgrondslag en de wijze van facturering;
 13. m) de handelwijze bij inschakeling van derden en de facturering daarvan;
 14. n) van het gestelde in deze algemene voorwaarden afwijkingen ten aanzien van intellectueel eigendom (eigendoms- en auteursrechten);
 15. o) de nabespreking en evaluatie van de opdracht;
 16. p) de gewenste dan wel noodzakelijke nazorg.

  7. Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever

7.1      De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en informatie, waarvan BdB aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig in de vorm en op de wijze als gevraagd aan BdB worden verstrekt.

7.2      Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan BdB zijn verstrekt, heeft BdB het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

7.3      Opdrachtgever is gehouden BdB onverwijld te informeren over feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

7.4      Opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door of namens hem aan BdB verstrekte gegevens en informatie.

7.5      Als BdB daarom verzoekt, stelt de opdrachtgever in overleg kosteloos medewerkers van de eigen organisatie (van de opdrachtgever) ter beschikking, die bij de werkzaamheden van BdB betrokken (zullen) zijn.

7.6      Als BdB daarom verzoekt, stelt de opdrachtgever in overleg met BdB kosteloos een eigen werkruimte en de (kantoor)faciliteiten die nodig zijn om op locatie een opdracht uit te kunnen voeren, ter beschikking.

 1. Geheimhouding

8.1      BdB neemt jegens derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken zorgvuldigheid en geheimhouding in acht van alle vertrouwelijke gegevens dan wel concurrentiegevoelige informatie van de opdrachtgever die hem in het kader van de opdracht ter kennis is gekomen, tenzij op BdB een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking, BdB zich voor de (tucht)rechter moet verdedigen, de opdrachtgever BdB van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven of de informatie via openbare bronnen verkrijgbaar is. BdB dient alle in het kader van de opdracht noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.

8.2      De opdrachtgever mag zonder toestemming van BdB aan derden geen mededeling doen over de aanpak, de werkwijze, de inhoud van adviezen of opinies van BdB, noch zijn rapportage of ander al dan niet schriftelijk materiaal ter beschikking stellen of anderszins openbaar maken, tenzij op opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust.

 1. Intellectueel eigendom

9.1      Teksten, presentaties, modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, en overige producten van de geest die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht dan wel in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van BdB, voor zover deze niet reeds aan derden toekomen. Openbaarmaking, verder gebruik of verdere verspreiding kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van BdB onverminderd het bepaalde in 6.2 sub n.

9.2      De opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

 1. Uitvoering van de opdracht

10.1   BdB staat in voor de integriteit van zijn handelen, dient ten opzichte van de opdracht en de opdrachtgever (des)kundig te handelen, dient zijn professionele en relationele onafhankelijkheid te waarborgen, vermijdt dat in de opdracht andere belangen dan die van de opdracht zelf een rol spelen en verplicht zich ertoe de opdrachtgever op zijn handelwijze aan te spreken indien deze zich niet als goed opdrachtgever gedraagt.

10.2   De opdracht wordt naar beste inzicht en vermogen alsmede naar de eisen van professionaliteit en goed opdrachtnemerschap uitgevoerd door of namens BdB.

10.3   De verplichting als bedoeld in 10.2 heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd, tenzij BdB en de opdrachtgever vóór het aanvaarden van de opdracht expliciet en schriftelijk overeenstemming bereiken over het te behalen resultaat en indien tussen partijen vaststaat dat de omschrijving van het te behalen resultaat slechts voor één uitleg vatbaar is en het resultaat objectief vaststelbaar is (resultaatsverplichting). Indien de schriftelijke resultaatsverplichting niet aan de voorgaande cumulatieve vereisten voldoet, komt aan de opdrachtgever geen beroep toe op de resultaatsverplichting van BdB. Hetzelfde geldt indien het resultaat buiten de invloed van BdB om niet wordt bereikt.

10.4   De opdrachtuitvoerder staat in voor de toereikendheid van zijn capaciteiten, deskundigheid en know-how om de opdracht uit te voeren.

10.5   De opdrachtuitvoerder maakt ter uitvoering van de opdracht gebruik van gegevens welke aan hem door BdB en/of opdrachtgever zijn verstrekt. Indien de opdrachtuitvoerder wenst te beschikken over gegevens welke hij noodzakelijk acht ter adequate uitvoering van de opdracht, dan deelt hij dit tijdig aan de opdrachtgever mede.

10.6   De opdrachtuitvoerder zal ter uitvoering van de opdracht niet handelen in strijd met het recht, de statuten, besluiten van de organen en andere regelingen en reglementen van de opdrachtgever.

10.7   Bij verschil van inzicht tussen de opdrachtuitvoerder en de opdrachtgever omtrent de uit te voeren opdracht, dient in een overleg tussen de opdrachtgever, de opdrachtuitvoerder en BdB tot een oplossing te worden gekomen.

10.8   Er zal tenminste overleg tussen de opdrachtgever, de opdrachtuitvoerder en BdB gevoerd worden als:

 1. a) er een wezenlijke wijziging wordt aangebracht in het karakter, de aard, de inhoud of de omvang van de opdracht;
 2. b) opdracht wordt gegeven werkzaamheden uit te voeren voor een andere organisatie dan die van de opdrachtgever;
 3. c) indien een verschil van mening wordt geconstateerd met de opdrachtgever omtrent de wijze van uitvoering van de opdracht.

10.9   De opdrachtuitvoerder informeert de opdrachtgever en BdB wanneer vanwege welke oorzaak dan ook, de geplande werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd.

10.10 BdB kan na overleg met de opdrachtgever een of meer opdrachtuitvoerders vervangen. De wijziging mag de kwaliteit van de in het kader van de opdracht te verrichten werkzaamheden niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van opdrachtuitvoerder(s) kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met BdB plaatsvinden.

10.11 Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door BdB geschiedt uitsluitend in onderling overleg met de opdrachtgever.

10.12 De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning en de kosten van de opdracht kunnen worden gewijzigd, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht dan wel de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

10.13 Indien tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering noodzakelijk wordt door toedoen van de opdrachtgever, dient BdB de noodzakelijke aanpassingen aan te brengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien een dergelijke aanpassing leidt tot meerwerk, dient dit als een aanvullende opdracht door de opdrachtgever te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever na daartoe schriftelijk gemaand te zijn niet binnen veertien dagen tot bevestiging overgaat, is BdB gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen zonder tot enige schadevergoeding jegens opdrachtgever gehouden te zijn.

10.14 Indien zich bij de uitvoering van de opdracht omstandigheden voordoen die door geen van de partijen redelijkerwijs waren te voorzien, zijn opdrachtgever en opdrachtnemer gehouden om in goede harmonie een oplossing na te streven. BdB zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten, een en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de aan BdB opgedragen taak mag worden verwacht. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat geen garantie gegeven wordt met betrekking tot het resultaat van de door BdB geleverde dienst.

10.15 De opdrachtgever, zijn rechtsopvolgers of daarmee gelieerde onderneming(en) verplichten zich om gedurende de duur van de overeenkomst zo mede gedurende een periode van een jaar na het einde van de overeenkomst anders dan door tussenkomst van BdB geen contractuele relatie, hoe ook genaamd aan te (doen) gaan met de opdrachtuitvoerder.

10.16 Alle door de opdrachtgever aan de opdrachtuitvoerder verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enzovoorts, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtnemer ter uitvoering van de opdracht en mogen niet door de opdrachtuitvoerder zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

10.17 Alle door de opdrachtgever aan de opdrachtuitvoerder verstrekte stukken worden desgevraagd door de opdrachtgever op de dag waarop de overeenkomst eindigt door de opdrachtuitvoerder aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld.

 1. Duur en afsluiting van de opdracht

11.1   De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van BdB worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die BdB verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. BdB kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn. Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid, zijn daarom alleen fatale termijnen indien dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

11.2   In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd, middels betaling van de facturen Dit is slechts anders indien de opdrachtgever BdB hierover binnen een termijn van dertig dagen na dagtekening van de eindafrekening bericht. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

 1. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

12.1   Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de overeenkomst van opdracht en eventuele latere additionele overeenkomsten. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt. BdB dan wel de opdrachtgever mogen van de bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruikmaken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan de invloed van de beëindigende partij onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. BdB behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever indien mogelijk en onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.

12.2   In geval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander met behoud van rechten.

 1. Honorarium

13.1   Indien voor werkzaamheden vormen van honorariumberekening worden gehanteerd anders dan de aan de opdracht bestede hoeveelheid arbeid en kosten of een honorarium in een vast bedrag, dient daarvan in de overeenkomst met de opdrachtgever een duidelijke omschrijving te worden opgenomen. BdB dient zich er dan van te vergewissen dat hiermee het belang van de opdrachtgever is gediend en de eigen onafhankelijkheid blijft gewaarborgd.

13.2   Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de overeenkomst expliciet aangegeven, of daarin zijn begrepen de secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdracht gebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend mits hierover expliciete en schriftelijke afspraken zijn gemaakt. In de tarieven zijn de kosten van rapportages, notities en dergelijke begrepen tot maximaal vijfentwintig exemplaren. Indien de opdrachtgever meer exemplaren wenst te ontvangen, wordt dit afzonderlijk in rekening gebracht. Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten die BdB noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, wordt doorberekend. In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen, tenzij in de overeenkomst anders is aangegeven.

13.3   Het honorarium van BdB, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt elke twee weken of na volbrenging van de organisatieadvieswerkzaamheden aan de opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij de opdrachtgever en BdB hierover andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door de opdrachtgever aan BdB verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

13.4   Indien de opdrachtgever een controle wenst van een registeraccountant op de declaratie van BdB, dan zal daaraan medewerking worden verleend. De kosten van een dergelijke controle zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 1. Betalingsvoorwaarden

14.1   BdB hanteert de volgende betalingsconditie: declaratie vindt digitaal en maandelijks plaats over de in de maand daarvoor gerealiseerde aantal uren. Betaling, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, binnen 14 dagen na ontvangst van de nota. Betaling dient te geschieden door middel van overmaking ten gunste van een door BdB aan te wijzen bankrekening.

14.2   Indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen na factuurdatum heeft betaald, is BdB gerechtigd, nadat het de opdrachtgever tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van BdB, vanaf de vervaldag de opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.

14.3   Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die BdB maakt als gevolg van de niet-nakoming door de opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de opdrachtgever, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 113,00 exclusief btw.

14.4   Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de opdrachtgever naar het oordeel van BdB daartoe aanleiding geeft, is BdB gerechtigd van de opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door BdB te bepalen vorm. Indien de opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is BdB gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen de opdrachtgever aan BdB uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

14.5   In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag ongeacht de tenaamstelling van de declaratie.

 1. Het aantrekken of in dienst nemen van wederzijds personeel

Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht of binnen één jaar na beëindiging van de opdracht personeel van de wederpartij dat betrokken is (geweest) bij de opdracht, in dienst nemen of anderszins voor hem of een ander werkzaam laten zijn, dan in overleg met de wederpartij.

 1. Klachten

16.1   Een klacht over verrichte werkzaamheden of een factuurbedrag dient binnen dertig dagen na verzending van de stukken of de informatie waarover de opdrachtgever klaagt, dan wel, indien opdrachtgever aantoont dat hij de tekortkoming redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken binnen dertig dagen na ontdekking van de tekortkoming, schriftelijk aan BdB kenbaar te worden gemaakt. Overschrijding van deze termijn leidt tot verval van alle aanspraken.

16.2   Een klacht schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op, tenzij en voor zover BdB aan opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat zij de klacht gegrond acht.

16.3   In geval van een terechte klacht heeft BdB de keuze tussen aanpassing van het factuurbedrag, het kosteloos verbeteren of het opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden dan wel het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht.

 1. Aansprakelijkheid

17.1   BdB is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door BdB van de zorgvuldigheid, de (des)kundigheid dan wel de professionaliteit waarop in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.

17.2   De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat BdB voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen.

17.3   Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een halfjaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.

17.4   BdB is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

17.5   BdB zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks tot zijn verzekeringsmaatschappij te wenden dan wel die van een derde aan te spreken.

17.6   Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

 1. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen opdrachtgever en BdB is Nederlands recht van toepassing.

 1. Interim-management opdrachten

De volgende bepalingen (19.1 tot en met 19.10) zijn alleen van toepassing op overeenkomsten tussen BdB en opdrachtgevers betreffende interim-managementopdrachten. Bij strijdigheid tussen de bepalingen uit het algemene deel van deze voorwaarden (2 tot en met 18) met deze bijzondere voorwaarden prevaleren de bijzondere voorwaarden.

19.1   De opdrachtuitvoerder is pas dan bevoegd de opdrachtgever te vertegenwoordigen nadat en in zover de voor een goede uitoefening van de functie benodigde bevoegdheden/procuratie zijn geregeld.

19.2   De opdrachtuitvoerder dient bij een beëindiging van de opdracht alle door hem aangegane (zelfstandige) verplichtingen onverwijld te beëindigen, tenzij anders wordt overeengekomen.

19.3   De opdrachtuitvoerder dient voordat uitbesteding of inhuur van derden voor zakelijke dienstverlening (consultancy, automatiseringsadvies, interim- en/of projectmanagement en dergelijke) tot stand komt, de (mede)bestuurder of een daartoe door de opdrachtgever aangewezen persoon op de hoogte te stellen tenzij anders is overeengekomen. De opdrachtuitvoerder dient zich daarbij te houden aan de bij de opdrachtgever gebruikelijke inkoopprocedures.

19.4   De opdrachtuitvoerder zal periodiek en voorts aan het einde van de opdracht schriftelijk aan de opdrachtgever rapporteren inzake de voortgang van de opdracht en eventuele andere belangrijke ontwikkelingen, tenzij anders is overeengekomen. In principe zal in de offerte of in de eerste maand hierbij tevens een plan van aanpak inzake de opdrachtuitvoering worden geleverd.

19.5   Indien de opdrachtuitvoerder constateert dat door of namens de opdrachtgever wordt afgeweken van in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen van ethische, financiële, juridische, fiscale en/of sociaaleconomische aard, dient de opdrachtuitvoerder direct BdB te informeren. Hieronder worden tenminste de navolgende omstandigheden begrepen:

 1. a) indien wordt vastgesteld of vermoed dat fraude is of wordt gepleegd;
 2. b) indien een zwarte kas wordt aangetroffen en/of indien salarisbetalingen e.d. worden verricht buiten de salarisadministratie om en/of indien kostenvergoedingen worden uitgekeerd zonder dat daar werkelijke kosten tegenover staan;
 3. c) indien elementaire controlesystemen ontbreken in geautomatiseerde systemen;
 4. d) indien opdrachtuitvoerder gedwongen wordt te handelen in strijd met in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen; indien op flagrante wijze wordt gehandeld in strijd met de belangen van leerlingen, studenten, deelnemers, cursisten, ouders, verzorgers of personeel.

19.6   Indien de opdrachtgever prijs stelt op verlenging van de met BdB gesloten overeenkomst, dan is opdrachtuitvoerder gehouden tot voortzetting van de tussen partijen gesloten overeenkomst. Deze verlenging dient een maand voor de beëindiging van de opdracht schriftelijk te geschieden. De verlengde overeenkomst wordt onder dezelfde voorwaarden voortgezet, tenzij daarvan door partijen schriftelijk is afgeweken.

19.7   De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de contractperiode zonder dat opzegging door een van de partijen is vereist, doch kan tussentijds door BdB met inachtneming van een opzegtermijn van een maand worden opgezegd.

19.8   Opdrachtnemer houdt voor de opdracht per maand een verantwoording bij, welke als basis dient voor de berekening van de vergoeding voor de uitgevoerde opdracht.

19.9   BdB brengt voor een werkdag van de opdrachtuitvoerder niet meer dan twee dagdelen van vier uur in rekening, tenzij daarover in overleg met de opdrachtgever afwijkende afspraken zijn gemaakt.

19.10 De opdrachtgever sluit ten behoeve van de opdrachtuitvoerder ter uitvoering van de opdracht een behoorlijke aansprakelijkheidsverzekering af (daaronder begrepen een beroeps- en bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering) ter dekking van materiële en immateriële schade ontstaan door werkzaamheden van de opdrachtuitvoerder ter uitvoering van de opdracht.

 1. Werving en selectie en executive search

De volgende bepalingen (20.1 tot en met 20.11) zijn alleen van toepassing op overeenkomsten tussen BdB en opdrachtgevers betreffende de opdracht tot het werven, selecteren dan wel executive search, dit alles in de ruimste zin des woords. Bij strijdigheid tussen de bepalingen uit het algemene deel van deze voorwaarden (2 tot en met 18) met deze bijzondere voorwaarden prevaleren de bijzondere voorwaarden.

20.1   Elke kandidaat heeft gelijke kansen bij werving- en selectiewerkzaamheden en/of executive searchwerkzaamheden ongeacht leeftijd, sekse, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens- of geloofsovertuiging, politieke keuze, ras, etnische afkomst of nationaliteit, een en ander onverlet de objectieve en reële functie-eisen en mits deze ten principale voldoet aan de opdracht.

20.2   BdB zal in de offerte of de overeenkomst tot opdracht in elk geval de volgende afspraken met de opdrachtgever vastleggen:

 1. a) te volgen werkwijze;
 2. b) honoraria, onkosten en betalingswijze;
 3. c) tijdsplanning;
 4. d) afspraak over honorarium bij tussentijds afbreken van de procedure op verzoek van de opdrachtgever;
 5. e) exclusiviteit.

20.3   Indien de opdrachtgever de opdracht ter behandeling van een vacature aan BdB geeft, kan dit slechts op basis van exclusiviteit: BdB is het enige bureau dat opdracht heeft om aan de invulling van de desbetreffende vacature te werken. Kandidaten die via de opdrachtgever of uit andere bronnen komen, neemt het bureau mee in de procedure.

20.4   Door de aanvaarding van een werving- en selectieopdracht dan wel executive search-opdracht neemt BdB een inspanningsverplichting op zich.

20.5   BdB zal in het kader van een werving- en selectieopdracht dan wel executive search-opdracht de betreffende vacature ten behoeve van de opdrachtgever in de vorm van een functiebeschrijving dan wel profielschets schriftelijk vastleggen, waarbij in elk geval de inhoud van de functie, het profiel van de kandidaat, de arbeidsorganisatie en de criteria aan de hand waarvan de kandidaat beoordeeld wordt aan de orde dienen te komen. Substantiële aanpassing van het zoek- of functieprofiel door de opdrachtgever gedurende de werving- en selectieprocedure en/of executive search-procedure geeft BdB de bevoegdheid de lopende procedure te beëindigen met recht op het overeengekomen eindhonorarium. BdB kan dan offerte doen voor een nieuwe procedure.

20.6   In personeelswervingsadvertenties dient BdB duidelijk te maken dat er sprake is van een specifieke vacature, tenzij ter zake uitdrukkelijk anders is vermeld.

20.7   BdB zal er voor zorgdragen dat door alle betrokken partijen uiterste discretie in acht wordt genomen ten opzichte van geïnteresseerden en kandidaten. Persoonlijke gegevens van een kandidaat dienen in beperkte kring behandeld te worden. Het verstrekken van persoonsgegevens anders dan in het kader van een opdracht is niet toegestaan.

20.8   BdB zal de kandidaat voldoende en juiste informatie verstrekken over de vacature, de procedure, de arbeidsorganisatie en de redenen van een eventuele afwijzing. De aan kandidaten gevraagde informatie moet zinvol zijn en verband houden met de uit te oefenen functie.

20.9   BdB zal zich ervan onthouden medewerkers van een opdrachtgever te benaderen voor een functie elders, tenzij de wens tot functieverandering van deze medewerker zelf is uitgegaan, hetgeen door de betreffende medewerker is bevestigd en waarvoor BdB schriftelijk bewijs heeft. Deze voorwaarde geldt voor een periode van twee jaar na het beëindigen van de laatste opdracht voor de opdrachtgever.

20.10 BdB zal persoonsgegevens slechts met medeweten van de betrokkene bewaren en deze slechts in het kader van een opdracht aan derden ter beschikking stellen na verkregen schriftelijke toestemming van de betrokkene. BdB is gehouden tot naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en dient erop toe te zien dat zowel de opdrachtgever als de kandidaat op strikt vertrouwelijke wijze om zullen gaan met de betrokken informatie.

20.11 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een kandidaat; BdB sluit elke aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het handelen of nalaten – daaronder begrepen gevolgschade – van kandidaten die mede als gevolg van de opdrachtuitvoering bij de opdrachtgever in dienst zijn getreden.

 1. Assessments

De volgende bepalingen (21.1 tot en met 21.7) zijn alleen van toepassing op overeenkomsten tussen BdB en opdrachtgevers betreffende de opdracht tot assessment, dit alles in de ruimste zin des woords. Bij strijdigheid tussen de bepalingen uit het algemene deel van deze voorwaarden (2 tot en met 18) met deze bijzondere voorwaarden prevaleren de bijzondere voorwaarden.

21.1 BdB zal er voor zorgdragen dat een assessment tenminste bestaat uit:

 1. a) meerdere praktijksimulaties, intelligentietests en persoonlijkheidsvragen;
 2. b) tenminste één interview;
 3. c) meerdere beoordelaars (assessoren).

21.2   BdB zal er voor zorgdragen dat door alle betrokken partijen uiterste discretie in acht wordt genomen ten opzichte van de betrokkene.

21.3   BdB zal persoonsgegevens, rapportages daaronder begrepen, slechts in het kader van een opdracht aan derden ter beschikking stellen na verkregen toestemming van de betrokkene. BdB is gehouden tot naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en dient erop toe te zien dat zowel de opdrachtgever als de betrokkene op strikt vertrouwelijke wijze om zullen gaan met de betrokken informatie.

21.4   Indien opdrachtgever een vooraf overeengekomen dienst tot assessment niet wenst af te nemen dan dient opdrachtgever BdB hiervan schriftelijk en met inachtneming van het gestelde in artikel 12.1 in kennis te stellen.

21.5   Voor alle assessments geldt:

 1. a) Indien opdrachtgever een maand voorafgaand aan de uitvoeringsdatum BdB bericht dat een assessment niet wordt afgenomen, is geen vergoeding verschuldigd.
 2. b) Indien opdrachtgever later dan een maand en eerder dan twee weken voorafgaand aan de uitvoeringsdatum BdB bericht dat een assessment niet wordt afgenomen, worden de annuleringskosten van de gereserveerde locatie in rekening gebracht en 30% van het overeengekomen tarief voor het assessment.

21.6   Voor alle assessments, met uitzondering van selectieassessments zoals bedoeld in artikel 21.7, geldt:

 1. a) Indien opdrachtgever binnen twee weken voorafgaand aan de uitvoeringsdatum BdB bericht dat een assessment niet wordt afgenomen dan worden de annuleringskosten van de gereserveerde locatie in rekening gebracht en 60% van het overeengekomen tarief voor het assessment.
 2. b) Indien opdrachtgever binnen de week voorafgaand aan de uitvoeringsdatum BdB bericht dat een dienst niet wordt afgenomen dan worden de annuleringskosten van de gereserveerde locatie in rekening gebracht en 100% van het overeengekomen tarief voor het assessment.

21.7   Voor selectieassessments geldt:

 1. a) Indien opdrachtgever binnen een week voorafgaand aan de uitvoeringsdatum BdB bericht dat het selectieassessment niet hoeft te worden afgenomen, dan worden de annuleringskosten van de gereserveerde locatie in rekening gebracht en 60% van het overeengekomen tarief voor het selectieassessment.
 2. b) Indien opdrachtgever binnen 48 uur voorafgaand aan de uitvoeringsdatum BdB bericht dat een dienst niet wordt afgenomen dan worden de annuleringskosten van de gereserveerde locatie in rekening gebracht en 100% van het overeengekomen tarief voor het assessment.

  22. Training en opleiding

De volgende bepalingen (22.1 tot en met 22.9) zijn alleen van toepassing op overeenkomsten tussen BdB en opdrachtgevers betreffende deelname of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding in de ruimste zin des woords, hierna te noemen cursus. Bij strijdigheid tussen de bepalingen uit het algemene deel van deze voorwaarden (2 tot en met 18) met deze bijzondere voorwaarden prevaleren de bijzondere voorwaarden.

22.1   De overeenkomst tussen BdB en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier, door de door BdB en de opdrachtgever getekende schriftelijke bevestiging of door schriftelijke bevestiging door BdB aan de opdrachtgever van diens per e-mail verzonden aanmelding of opdracht.

22.2   De opdrachtgever voor een cursus heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een cursus te annuleren per aangetekende verzonden brief.

22.3   Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot vier weken voor aanvang van de eerste cursusdag kosteloos geschieden. Bij annulering korter dan vier weken voor de eerste cursusdag is de opdrachtgever verplicht 100% van het cursusgeld te vergoeden.

22.4   In geval de opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de cursus de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de cursus deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

BdB heeft het recht zonder opgave van redenen de cursus te annuleren of deelname van een opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan BdB betaalde bedrag. De betaling geschiedt binnen 4 weken.

22.5   De opdrachtgever kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg met BdB een ander aan de cursus laten deelnemen, indien de vervanging binnen 24 uur na de annulering van de oorspronkelijke deelnemer aan BdB wordt medegedeeld en de vervanger past bij de doelstellingen van de cursus. Vervanging na de start van de cursus is niet meer toegestaan.

22.6   BdB brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. In afwijking van hetgeen bepaald is in artikel 13 dient de opdrachtgever het verschuldigde cursusgeld te voldoen een maand voor de aanvang van de cursus, doch uiterlijk veertien dagen na facturering op de door BdB aangegeven wijze zonder opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming door BdB, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

22.7   BdB heeft het recht deelname van de opdrachtgever dan wel van de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een cursus te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

22.8   De reis- en arrangements-/verblijfkosten alsmede verplichte literatuur in verband met deelname aan een cursus zijn bij het cursusgeld niet inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

22.9   Het auteursrecht op het door BdB uitgegeven cursusmateriaal berust bij BdB, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BdB zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig cursusmateriaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

 1. Coaching

De volgende bepalingen (23.1 tot en met 23.4) zijn alleen van toepassing op overeenkomsten tussen BdB en opdrachtgevers betreffende het geven van hulp en begeleiding van een medewerker in zijn functie in de ruimste zin des woords, hierna te noemen coaching. Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige een-op-een-relatie. Doel van coaching is het vergroten van de persoonlijke effectiviteit van de coachee. De coachee leert; de coach ondersteunt dit leerproces. Kenmerkend is dat de coachee de doelstellingen bepaalt; de coach stelt vragen en geeft adviezen. De coachee blijft evenwel verantwoordelijk voor zijn beslissingen. Coaching van groepen is ook mogelijk. De coach zoekt dan naar collectieve patronen in gedrag en denken in de groep. Bij strijdigheid tussen de bepalingen uit het algemene deel van deze voorwaarden (2 tot en met 18) met deze bijzondere voorwaarden prevaleren de bijzondere voorwaarden.

23.1   BdB zal in de overeenkomst tot opdracht in elk geval de volgende afspraken met de opdrachtgever vastleggen:

 1. a) de naam van de coachee;
 2. b) de naam van de coach;
 3. c) de doelen van de coaching;
 4. d) de te volgen werkwijze;
 5. e) honoraria, onkosten en betalingswijze;
 6. f) tijdsplanning.

23.2   BdB zal er voor zorgdragen dat door alle betrokken partijen uiterste discretie in acht wordt genomen ten opzichte van de coachee.

23.3   BdB zal persoonsgegevens, rapportages daaronder begrepen, slechts in het kader van een opdracht aan derden ter beschikking stellen na verkregen toestemming van de betrokkene. BdB is gehouden tot naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en dient erop toe te zien dat zowel de opdrachtgever als de betrokkene op strikt vertrouwelijk wijze om zullen gaan met de betrokken informatie.

23.4   Indien de coachee binnen 48 uur voorafgaand aan een afspraak, coachingsgesprek of bijeenkomst BdB bericht dat hij verhinderd is, wordt 100% van het overeengekomen tarief voor coaching in rekening gebracht.

 1. Privacy

BdB conformeert zich aan en is deelnemer van het Privacy convenant onderwijs. Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming die op 25 mei 2018 van kracht is geworden, is het bevoegd gezag van scholen verantwoordelijk voor een zorgvuldige verwerking van leerlinggegevens met borging van de privacy van leerlingen. Met leveranciers die gegevens verwerken dient een verwerkersovereenkomst te worden gesloten.